روان سنجی

انجام تمامی آزمون های بالینی شخصیتی، پیش از ازدواج ، هوش