متخصص اعصاب و روان

متخصص اعصاب و روان که شامل 
•    اختلالات روانپزشکی
•    کودکان و بزرگسالان