اختلالات روانی - جسمانی

اختلالات روانی جسمانی کودکان و بزرگسالان، شامل بیماری  گوارشی، قلب، دیابت و غیره